Dış Kaynaklı Döküman
21 Haziran 2022


 

T.C.

ŞANLIURFASURUÇ DEVLET HASTANESİ

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN YÖNETMELİK LİSTESİ

Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon no

Sayfa No

DK.FR.003

13.08.2021

29.04.2022

01

1/1
S.N

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN İNTERNET ADRESİ

TARİH

1

SKS Hastane (Sürüm 6)

 

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,64476/sks-hastane-surum-6-yayinlandi.html

2020

2

Sks Gösterge Yönetimi Rehberi

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,67176/sks-gosterge-yonetimi-rehberi-yayinlandi.html

2020

3

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4798&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

2014

4

Devlet Memurları Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

2014

5

Hasta Hakları Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

2014

6

Kan Ve Kan Ürünleri Yönetmeliği

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=33

2008

7

Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-518/kanser-kayit-merkezi-yonetmeligi.html

2000

8

Sağlık Uygulama Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130324-3.pdf

2008

9

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050314-1.htm

2015

10

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm

2017

11

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15023&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

2011

12

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=333:yatakli-tedavkurumlari-enfekson-kontrol-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

2005

13

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

https://www.saglik.gov.tr/TR,10518/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisiklerle-beraber.html

2016

14

Hemşirelik Yönetmeliği

https://www.saglik.gov.tr/TR,10533/hemsirelik-yonetmeligi.html

2016

15

Hemşirelik Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf

1954

16

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070525M1-2.pdf

2008

17

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm

2011

18

Yangın Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909-10.htm

2009

19

Ek Ödeme Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14728&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

2011

20

Resmi Mühür Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.848422.pdf

2021

21

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.8813543.pdf

1981

22

Çalışan Güvenliği Genelgesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm

2011

23

Çalışan Güvenliği Genelgesi Ek

https://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

2012

24

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=5272&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

2010

25

Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi

https://www.saglik.gov.tr/TR,11247/yogun-bakim-hemsireligi-egitim-programi-uygulama-yonergesi.html

2016

26

Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

https://www.saglik.gov.tr/TR,10531/saglik-hizmetlerinde-iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-ile-calisan-personelin-radyasyon-doz-limitleri-ve-calisma-esaslari-hakkinda-yonetmelik.html

2020

27

Anafilakside Tanı Ve Tedavi Rehberi

https://www.aid.org.tr/forms/rehberler/5-1-Anafilaksi%20T%C3%BCrk%20Ulusal%20Rehberi-2018.pdf

2018

28

Sağlıkta Kalite Standartları Anket Uygulama Rehberi                                                                               

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR-54210/saglikta-kalite-standartlari-sks-anket-uygulama-rehberi-yayimlandi.html

2019

29

Klinik Kalite Uygulama Ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi

https://klinikkalite.saglik.gov.tr/TR,24733/klinik-kalite-uygulama-ve--veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html

2019

30

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi

https://shgmlabdb.saglik.gov.tr/TR-4485/klinik-mikrobiyoloji-laboratuvarlari-kalite-yonetimi-rehberi-yayimlanmistir.html

2019

31

İlaç Güvenliği Rehberi

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3734/0/ilacguvenligirehberiguncelpdf.pdf

2015

32

Doküman Yönetimi Rehberi

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,66619/dokuman-yonetimi-rehberi-hakkinda.html

2020

33

Güvenli Doğum Süreci Uygulama Rehberi

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR-56600/guvenli-dogum-sureci-uygulama-rehberi-yayinlandi.html

2019

34

Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3516,21072015guvenlicerrahiuygulamarehberipdf.pdf?0

2015

35

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Bildirim Ve İnceleme Formu

https://mersinism.saglik.gov.tr/Eklenti/11313/0/asie-vaka-inceleme-formupdf.pdf

2020

36

Sağlık çalışanı covid-19 hastası/temaslısı izlem (karantina) bilgilendirme ve onam formu

https://hsys.saglik.gov.tr/Mobil/MobilOnay?q=ykflZre56I4E1bWn43mFvMkItDCPi6gpOsraHIMP4wE=

2020

37

Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi

https://shgmlabdb.saglik.gov.tr/TR-65016/covid-19-sars-cov-2-enfeksiyonu-laboratuvar-biyoguvenlik-rehberi.html

2020

38

Covıd-19 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması

https://www.tuseb.gov.tr/uploads/genel/files/haberler/2_ve_3_basamak_saglik_kuruluslarinda_vaka_yonetimi_akis_semasi_algoritma_icin_tiklayiniz.pdf

2020

39

 Covıd-19 Tedavisine Yönelik

Advers Reaksiyon Bildirim Formu

https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/165317,covid-19-tedavisine-yonelik-advers-reaksiyon-bildirim-formupdf.pdf?0

2020

40

Covıd-19(Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Çocuk Hasta Yönetimi

 Ve Tedavi

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38596/0/covid-19rehbericocukhastayonetimivetedavipdf.pdf

2020

41

Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66926/eriskin-hasta-tedavisi.html

2020

42

Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Enfeksiyon Kontrolü Ve İzolasyon

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37697/0/covid-19-enfeksiyonkontroluveizolasyonpdf.pdf

2020

43

Covıd-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel Ve

Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu

Ekipmanlara

https://covid19rehberi.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-HASTALI%C4%9EINA-Y%C3%96NEL%C4%B0K-SA%C4%9ELIK-KURULU%C5%9EU-PERSONEL-VE-FAAL%C4%B0YET-T%C3%9CR%C3%9CNE-G%C3%96RE-KULLANILMASI-%C3%96NER%C4%B0LEN-KORUYUCU-EK%C4%B0PMANLAR.pdf

2020

44

Covıd-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve Klinik Kullanım Rehberi

https://shgm.saglik.gov.tr/TR-65033/covid-19-immun-konvalesan-plazma-tedarik-ve-klinik-kullanim-rehberi-yayinlanmistir.html

2020

45

Covid-19 Morg Ve Defin İşlmleri 1 Haziran 2020

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37704/0/covid-19rehberimorgvedefinhizmetleripdf.pdf

2020

46

Covıd-19 Rehberi

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19-rehberi.html

2020

47

Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

2020

48

Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66339/temasli-takibi-salgin-yonetimi-evde-hasta-izlemi-ve-filyasyon.html

2020

49

Covid-19 Vaka Bilgi Formu

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66292/covid-19-formlar.html

2020

50

Covıd19 Vaka Sorgulama Kılavuzu

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66114/vaka-sorgulama-kilavuzu.html

2020

51

Covid-19 Yatan Hasta Algoritması

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66303/covid-19-algoritmalar.html

2020

52

Covıd19-Diyaliz Merkezlarinde Enfeksiyonları Önleme Ve Kontrol Önerileri

https://antalyaism.saglik.gov.tr/TR,180777/diyaliz-merkezlerindeunitelerinde-covid-19-enfeksiyonu-onleme-ve-kontrol-onerileri.html

2020

53

Covıd19-Hastalarında Kullanılan Çarşaf Ve Diğer Tekstil Ürünlerinin Temizliği

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40101/0/covid-19saglikkurumlarindacalismarehberiveenfeksiyonkontrolonlemleripdf.pdf

2020

54

Covıd19-Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı

https://covid19rehberi.com/covid-19-hastalarinda-toraks-bilgisayarli-tomografisi-kullanimi-13-04-2020/

2020

55

Covıd19-Kanser Hastaları Tanı Ve Tedavi Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrolleri Önlemleri

https://covid19rehberi.com/covid-19-kanser-hastalarina-bakim-veren-merkezlerde-enfeksiyon-kontrol-onlemleri-14-04-2020/

2020

56

Covıd19-N95-Ffp2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37648/0/covid-19n95ffp2maskelerininkullanimi41x223kirimlibrosurpdf.pdf?_tag1=E3799EB10E07CEC673D89257F0C3E63B512803D1

2020

57

Covıd19-Organ Ve Kök Hücre Yapılan Merkezlerde Alınması Gereken Enf.Önlemleri

http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/08_05Gu%CC%88ncellenmis%CC%A7%20THD%20HKHN%20%20COVID-19%20O%CC%88nerileri.pdf

2020

58

Covıd19-Radyoloji Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü

https://covid19rehberi.com/covid-19-radyoloji-unitelerinde-enfeksiyon-kontrolu-22-04-2020/

2020

59

Covıd19-Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40043/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf

2020

60

Covıd19-Vaka Veya Temaslı İzleminde Çalışan  Saha Ekiplerinin Kullanacakları Kke

https://covid19rehberi.com/covid-19-vaka-veya-temasli-i%CC%87zleminde-calisan-saha-ekiplerinin-kullanacaklari-koruyucu-kisisel-ekipman-kke-14-04-2020/

 61 Radyoloji hizmetleri yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220426-13.htm 2022